Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว
There are no translations available.

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home บริการและความชำนาญพิเศษ เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ
กายภาพบำบัดและฟื้นฟูหัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:40 น.


กายภาพบำบัดหัวใจ เป็นบริการสำหรับผู้ป่วยหัวใจทำกิจกรรมภายใต้การติดตามอาการ สัญญาณชีพที่สำคัญ กราฟหัวใจ และ ระดับร้อยละของออกซิเจนในเลือด โดยมีทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ  เพื่อช่วยผู้ป่วยให้มีการฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมจากโรคหัวใจประเภคต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ภาวะหลังจากการผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทาทในการลดการนอนโรงพยาบาลซ้ำของผู้ป่วย ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจต่างๆ ชี้ให้ผู้ป่วยทราบและตระหนักถึงปัจจัยเสียงต่อโรคหัวใจ ได้แก่ ความดัน ไขมัน น้ำตาล การลดน้ำหนักที่มากกว่าปกติ การหยุดบุหรี่ และกิจวัตรและกิจกรรมประจำวัน นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการลดความเครียดและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ

การฟื้นฟูหัวใจ คือกระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหัวใจหรือการผ่าตัดหัวใจ เพื่อลดผลเสียจากการขาดการเคลื่อนไหว และเพิ่มสมรรถภาพการทำกิจกรรมต่างๆของผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นโดยไม่เหนื่อย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตในระยะยาว

การฟื้นฟูหัวใจแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 การฟื้นฟูหัวใจในโรงพยาบาล

จุดประสงค์

 • ป้องกันและลดผลกระทบจากการขาดการเคลื่อนไหว
 • เพื่อให้ผู้ป่วยมีสมรรถภาพในการทำกิจกรรมดีขึ้น จนทำกิจวัตรประจำวันได้
 • ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและการออกกำลังกายที่บ้าน

องค์ประกอบของการฟื้นฟู

 • การประเมินผู้ป่วย
 • การฝึกออกกำลัง
 • การบริการคงพิสัยข้อ (Range of Motion Exercise: ROME)
 • การบริหารแบบมีแรงต้าน (Resistance Exercise)
 • ต้านน้ำหนักตัวเอง (Calisthenic exercise)
 • การบริหารแบบแอโรบิก (Aerobic exercise)
 • เดิน, จักรยาน
 • การช่วยเหลือตนเอง (ADL training)
 • Chest Program
 • การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลตนเอง ปัจจัยเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
 • การเตรียมตัวก่อนกลับบ้าน (Discharge planning)

 

ตัวอย่างโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจในโรงพยาบาล

Bed rest จนกว่า Clinical stable

ระดับ 1

1-2 METs

เช้า: Chest Program, Calisthenic บนเตียง, นั่งบนเตียง

บ่าย: Calisthenic บนเตียง, นั่งบนเตียง

นั่งเก้าอี้ข้างเตียง 10-15 นาที

นั่งถ่ายข้างเตียง

ระดับ 2

2-3 METs

เช้า: นั่งข้างเตียง, Calisthenic(นั่ง), เดินรอบเตียง 3-5 นาที

บ่าย: เดินรอบเตียง 3-5 นาที

Self care

ระดับ 3

2-3 METs

เช้า: Calisthenic (ยืน),เดินทางราบ 5 นาที

บ่าย: เดินทางราบ 10 นาที

ให้ความรู้เรื่องโรคและปัจจัยเสี่ยง

ระดับ 4

3-4 METs

เช้า: Calisthenic (ยืน), เดิน 10-15 นาที

บ่าย: เดิน 10-15 นาที, ลงบันไดพักขา 1 ชั้น

นั่งอาบน้ำฝักบัว

สอนดูแลแผล

ระดับ 5

4-5 METs

เช้า: Calisthenic (ยืน), เดิน 10-15 นาที

ลงบันไดสลับขา, ขึ้นบันไดพักขา

บ่าย: ขึ้นบันไดสลับขา 1 – 2 ชั้น, เดินลู่วิ่ง, จักรยาน

เตรียมตัวผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน

 

ระยะที่ 2 การฟื้นฟูหัวใจแบบผู้ป่วยนอก

หลังออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถกลับไปออกกำลังเองที่บ้านได้ โดยมาพบแพทย์เพื่อตรวจติดตามและปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามนัด ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง แนะนำให้มาออกกำลังในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์เป็นระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยอาจมีการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร ความดันโลหิต ระดับออกซิเจนในเลือด ระดับความเหนื่อย ระหว่างการออกกำลัง ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

ระยะที่ 3 การฟื้นฟูหัวใจต่อเนื่อง

หลังจากผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูแล้ว ควรมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงสภาพร่างกายที่ดีต่อไป

 

คลินิกฟื้นฟูหัวใจ-ปอด

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอด ด้วยการให้โปรแกรมออกกำลังกายภายใต้การดูแลของทีมงานแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด โดยมีการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชีพจร ความดันโลหิต ระดับออกซิเจนในเลือด ระหว่างการออกกำลัง ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 • สถานที่ตั้ง                 ชั้น 2 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวลาทำการ               วันจันทร์ และวันพฤหัส 13.00 – 15.00 น.
 • การนัดหมาย              พบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตึกภปร. ชั้น 5

รายละเอียดเพิ่มเติม http://rehab.md.chula.ac.th/04_Service.html

ค่าใช้จ่าย ครั้งละ 100 – 300 บาท สามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษา (โปรดตรวจสอบราคาปัจจุบันอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในเว็บไซต์)

 

การนัดหมายส่งผู้ป่วยมารับบริการ http://www.chula.osaly.com/php/TimeTable.php?search_clinic=468&search_docname=%CA%C3%D4%CA%CA%D2&search_docsurname=%E1%C3%A7%A1%C5%E9%D2

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8078388

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ