Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ
There are no translations available.

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home บริการและความชำนาญพิเศษ อายุรศาสตร์หัวใจ คลินิกยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยหัวใจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2011 เวลา 15:55 น.

คลินิกยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ จัดตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ในการดูแลตนเองระหว่างรับประทานยา ข้อระวัง อาหารและยาที่มีผลต่อระดับยาละลายลิ่มเลือด ผลแทรกซ้อนจากการรับประทานยา และ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยมีระดับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามเป้าหมายที่กำหนดมากที่สุด

 

บริการของคลินิก

 • ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ในการเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการติดตามระดับยา  การดูแลตนเองระหว่างรับประทานยา ข้อระวัง อาหารและยาที่มีผลต่อระดับยาละลายลิ่มเลือด และ ผลแทรกซ้อนจากการรับประทานยา
 • ปรับยาและติดตามค่า INR และ ภาวะแทรกซ้อน ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้สองวิธีคือการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ (สำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาไม่สะดวก หรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ อยู่ต่างจังหวัด)
 • ให้ความรู้และการยืมเครื่องเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้ว เพื่อตรวจค่าระดับยาละลายลิ่มเลือด (Coagucheck)

ขั้นตอนการส่งผู้ป่วยมายังคลินิก

 • เป็นผู้ป่วยที่ส่งมาจาก ศัลยแพทย์ทรวงอกและหัวใจ และ อายุรแพทย์หัวใจเท่านั้น
 • แพทย์ผู้ส่งต้องกรอกใบส่งตัวผู้ป่วย MD referral form ซึ่งประกอบไปด้วย Target INR (ระดับเป้าหมายของยาละลายลิ่มเลือด)
 • แพทย์ผู้ส่งเซนต์ชื่อยินยอมให้ทาง warfarin clinic  (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสอง ร่วมกัน)
1. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
2. ปรับระดับยา และติดตามผู้ป่วย
 • ระบุวันที่ต้องการให้ผู้ป่วยมายัง Warfarin clinic ใน เวชระเบียนผู้ป่วย (OPD card) หรือใบส่งตัว
 • ให้เจ้าหน้าที่จะทำนัดระบบทางคอมพิวเตอร์ (ชื่อคลินิก  Warfarin  รหัส 011347)  และออกใบนัดให้กับผู้ป่วย
 • ผู้ป่วยจำเป็นจำต้องมีแพทย์เจ้าของไข้ดูแลภาวะหรือโรค (primary MD) ที่ผู้ป่วยเป็น เนื่องจาก Warfarin clinic ให้บริการในส่วนของยาละลายลิ่มเลือดเท่านั้น อาทิเช่น ผู้ป่วยเป็น  severe tricuspid regurgitation ที่มี Atrial fibrillation ต้องรับประทานยาละลายลิ่มเลือด จำเป็นจะต้องมีแพทย์ ดูแลปัญหาทางหัวใจของผู้ป่วย ซึ่งได้แก่ การปรับยา และ การตรวจดูค่าการทำงานของอวัยวะต่างๆ ตลอดจนเฝ้าระวัง heart failure หรือ adverse event ที่เกิดขึ้นกับตัวโรคของผู้ป่วยได้ แพทย์อาจจะนัดผู้ป่วยทุก 3 เดือน ขณะเดียวกันทาง Warfarin clinic อาจนัดผู้ป่วยถี่กว่านั้นหากระดับยายังไม่ได้เป้าหมาย เป็นต้น

ทางทีมงานได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายและความสะดวกของผู้ป่วยในการเดินทาง มาบ่อย โดยมีบริการการปรับยา และให้คำแนะนำ ทางโทรศัพท์ในกรณีที่ผู้ป่วยเดินทางมาลำบาก โดยประสานงานกับโรงพยาบาลซึ่งสามารถมี Lab ตรวจระดับ INR  ได้อย่างมาตรฐาน เช่นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลศูนย์เป็นต้น

 

วันและเวลาทำการ

อังคาร และพฤหัส เวลา 13.00-15.45 น. ณ ตึกภปร ชั้น 13

 

บุคลากร

ประกอบด้วยทีมพยาบาล เภสัชกร และแพทย์ โดยใช้ Nurse and pharmacist lead, MD collaborated model

 • แพทย์: ร.ศ. นพ. เสรี สิงหถนัดกิจม  ผ.ศ. พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง, พ.ญ. ศริญญา ภูวนันท์
 • พยาบาลประสานงาน: ยี่สุ่น สุขเสรี, อรวิกาญจน์ ชัยมงคล
 • เภสัชกร: ภญ. ธศิกานต์ แช่มช้อย

 

ติดต่อเรา: 083-7034959

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7095336

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ