Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย
There are no translations available.

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

Faculty:C-HF 2017 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2016 เวลา 07:41 น.
There are no translations available.

Ass. Prof. Melana Yusefpolskaya, MD.

New York-Presbyterian Hospital, Columbia University, USA

นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ

นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

นพ. เดโช จักราพานิชกุล

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

ภญ. ธศิกานต์ แช่มช้อย

ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

ภาวิณี นาควิโรจน์ RN

นพ. รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล

นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์ RN

นพ. วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

นพ. วศิน พุทธารี

นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

นพ. วิชัย เส้นทอง

พญ. ศริญญา ภูวนันท์

พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

พญ. ศิริพร อธิสกุล

นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์

พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

นพ. สิทธิพงษ์ คงอิ้ว

นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

สุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล

นพ.สาธิต เจนวณิชสถาพร

นพ. เสรี สิงหถนัดกิจ

นพ. อดิศัย บัวคำศรี

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

เอมอร ภูริพันธ์ RN

 

Course Director:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์

Course Co-Directors:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

อาจารย์นายแพทย์ วศิน พุทธารี

อาจารย์นายแพทย์ สราวุฒิ สิวโมกษธรรม

อาจารย์นายแพทย์ เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8985715

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ