Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ
There are no translations available.

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

ห้องผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจและทรวงอก (ตึกสกชั้น 5) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 02 มกราคม 2012 เวลา 01:21 น.

ที่ตั้ง ตึก สก. ชั้น 5

เบอร์โทรศัพท์ 02-256494502-2564945 , 02-256534502-2565345

จำนวนห้องผ่าตัด 4 ห้อง ขนาด 8x8 เมตร

เจตจำนง ให้การรักษาและบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและทรวงอกอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการพยาบาลผ่าตัดครอบคลุมทั้ง 3 ระยะ คือ ก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและผู้รับบริการพึงพอใจ

บุคคลากร แบ่งเป็น ผู้ตรวจการพยาบาล1 คน , หัวหน้าหอ 1 คน, พยาบาล 17  คน, ผู้ช่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาล 12 คน, นายช่างเวชภัณฑ์ 1 คน, ลูกจ้างประจำ 4 คน และ ธุรการ 1 คน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ปอดและหัวใจเทียมทั้งหมด 7 คน

ค่าผ่าตัด : ผ่าตัดพิเศษ เช่น ผ่าตัดหัวใจชนิดแบบเปิดที่ต้องใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม 37,500-79,500 บาท  และค่าผ่าตัดเล็กชนิดที่ไม่ต้องดมยาสลบ 2,000-3,000 บาท ซึ่งค่าผ่าตัดเหล่านี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในห้องผ่าตัดและค่าดมยาสลบ

ห้องผ่าตัด

ได้ก่อตั้งและเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ตราบจนปัจจุบัน ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงห้องผ่าตัด มาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องผ่าตัด พร้อมการติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้มีความทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง ได้มาตรฐานสากล

เป็นห้องผ่าตัดหัวใจไฮเทคปลอดเชื้อระดับสูง : คลาสหนึ่งหมื่น

 

1. เพื่อการรักษาผู้ป่วย ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล มีความปลอดภัยสูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

2. เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวงอก ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ

 

3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีในยุคไอที

 

4. เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาส “ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ”

รับผู้ป่วยระบบศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก งานปลูกถ่ายอวัยวะหัวใจ-ปอด ตั้งแต่แรกเกิด ทุกเพศ/วัย ให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยในเวลาตั้งแต่ 7.30 น. – 15.30 น. และนอกเวลาสำหรับผ่าตัดฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้ยังมีบริการผ่าตัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,200 รายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการผู้ปวยอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัยสูงสุด

บทความวิชาการ

1. วีดีทัศน์ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ของพยาบาลห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9014939

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ