Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Grand Opening : Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV
There are no translations available.

Grand Opening Video

Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV

Home ข้อมูลการบริการสำหรับผู้ป่วยและญาติ หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ ห้องพิเศษ (ตึกสก. ชั้น 19)
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ ห้องพิเศษ (ตึกสก. ชั้น 19)

ที่ตั้ง:โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึกสก. ชั้น19

เบอร์โทรศัพท์: 02-2564959

โทรสาร: 02-2564959

เจตจำนง ( Purpose statement ) : หอผู้ป่วยพิเศษสก.19 ผ่าตัดหัวใจเป็นหอผู้ป่วยในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวอกที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมทรวงอก ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ยกเว้นผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ รับผู้ป่วยจำนวน 10 เตียง กลุ่มโรคที่สำคัญ คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Dresses), โรคลิ้นหัวใจพิการ (Valvular Heart Disease) , โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm) , โรคก้อนที่ปอด (Lung Mass) และโรคหลอดเลือดแดงอื่น ๆ (Vessel Disease) โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและสาขาวิชาชีพรวมกันรักษา มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย

บุคลากร : ประกอบด้วย ทีมแพทย์ศัลยกรรมทรวงอกและทีมสาขาวิชาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีทักษะสูง และทีมพยาบาลวิชาชีพซึ่งผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก การช่วยชีวิตขั้นสูงและการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ห้องพักผู้ป่วย: มีจำนวน 10 ห้อง เป็นห้องพักเดี่ยวพิเศษระดับ 9 มีที่ให้ญาตินอนเฝ้าได้ 1 คน ภายในห้องมีเครื่องปรับอากาศและอุปการณ์เพื่ออำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ชุดจานชามเป็นต้น ภายในห้องพักผู้ป่วยทุกห้องยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยเช่นเครื่อง Bedside Monitor และเครื่อง Telemetry สำหรับติดที่ตัวผู้ป่วย สามารถส่งสัญญาณมาที่จอ EKG Monitor ในห้องทำงานพยาบาลได้ เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงจากสัณญาณชีพ ของผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าห้องพัก (กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับหอผู้ป่วย เนื่องจากอาจมีการปรับราคาจากที่แสดงในเว็บไซต์)

 • ห้องพิเศษค่าห้องราคาเต็มวันละ 2,900 บาท ( ค่าห้อง 2,200 บาท + ค่าอาหาร 400 บาท + ค่าบริการทางการพยาบาล 300 บาท )

สิทธิลดหย่อน

 • ผู้ป่วยเงินสดที่มีสิทธิพิเศษ เช่น สมาชิกสภากาชาดไทย, ผู้บริจาคโลหิตเกิน 7 ครั้ง, ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ศิษย์เก่าสภากาชาดไทย เสียส่วนเกิน 1,800 บาท
 • ผู้ป่วยที่มีใบส่งตัว(ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ) สิทธิกรมบัญชีกลางจากต้นสังกัด เสียส่วนเกิน 2,000 บาท

คำแนะนำเมื่อเข้าพักรักษาในตึก สก.19 ผ่าตัดหัวใจ

1. ท่านกรุณาแจ้งสิทธิค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่แรกรับ พร้อมเอกสาร เพื่อประกอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลเช่น บัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / เอกสารแสดงผู้บริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ 7 ครั้งขึ้นไป และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ เป็นต้น

2. ข้าราชการและครอบครัวที่สามารถเบิกจ่ายตรง (SCAN ลายนิ้วมือแล้ว) กรุณานำสำเนา บัตรข้าราชการ/ประชาชนของผู้ป่วย และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยและผู้เบิกค่ารักษา คนละ 1 ชุด ติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาล

3. เนื่องจากเป็นห้องพักเดี่ยว อนุญาตให้ญาตินอนเฝ้าได้ 1 คน

4. ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ในห้องผู้ป่วย เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากปริมาณไฟฟ้าเกินกำหนด หากต้องการอุ่นอาหารทางหอผู้ป่วยมี Microwave ไว้ให้บริการ ซึ่งตั้งไว้ด้านหลังเคาน์เตอร์พยาบาล

5. ไม่ควรนำของมีค่ามาโรงพยาบาล หากสูญหายทางโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบใดๆ

6. กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย วันธรรมดา 10.00 น. - 20.00 น. และวันหยุดราชการ 08.00 น. - 20.00 น.

7. การทำความสะอาดห้องผู้ป่วย โดยพนักงานทำความสะอาด (ICS) วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น

8. บริการแจกกระดาษชำระ สัปดาห์ละ 2 วัน วันจันทร์และพฤหัสบดี ครั้งละ 1 ม้วน

9. บริการแจกอาหารและการเก็บอาหาร วันละ 3 เวลา

10. บริการน้ำดื่มสำหรับญาติบรรจุอยู่ในตู้เย็น วันละ 2ขวด

บน: ภาพบรรยากาศจากหอผู้ป่วย สก. 19

 

วันแรกที่เข้าพักในโรงพยาบาล

 • สิ่งที่ควรนำมาโรงพยาบาล ได้แก่ ผลตรวจต่าง ๆ ฟิล์มเอกซเรย์ ยาที่รับประทานเป็นประจำ และของใช้ส่วนตัว
 • ท่านจะได้รับการซักถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพ และการตรวจร่างกายจากแพทย์ และพยาบาล หากมีประวัติการแพ้ยา หรือแพ้อาหารใด ๆ กรุณาแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบ
 • ท่านจะได้รับการตรวจเลือด ปัสสาวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเอกซเรย์ทรวงอก ตามความจำเป็นเพื่อ ประโยชน์ในการรักษา
 • การผ่าตัดหัวใจต้องใช้เลือดอย่างน้อย 4 – 6 หน่วย (1 หน่วย หรือ 1 Unit เท่ากับ 300 - 400 ซีซี) ญาติหรือเพื่อนท่านสามารถบริจาคเลือด เพื่อใช้ชดเชยเลือดที่ใช้ในการผ่าตัดได้
 • ท่านจะเข้ามาอยู่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ประมาณ 1- 2 วัน และจะอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

วันก่อนการผ่าตัด

 • เป็นวันที่ท่านจะมีกิจกรรมหลายอย่าง ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลจะมาอธิบายถึงวิธีการต่าง ๆ ในการผ่าตัดที่ท่านจะได้รับ ตลอดจนการดูแลเพื่อช่วยเหลือในการฟื้นตัวของท่านหลังผ่าตัด
 • ท่านจะได้รับคำแนะนำและฝึกวิธีหายใจลึก ๆ การใช้เครื่องบริหารปอด (Triflo )รวมทั้งวิธีไอที่ถูกต้อง เพื่อให้ปอดแข็งแรงพอสำหรับการผ่าตัด และให้ท่านคุ้นเคยต่อการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด
 • ท่านจะได้รับคำแนะนำในการเตรียมร่างกายให้สะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการสระผม ตัดเล็บ ล้างเล็บให้สะอาด โกนหนวดในผู้ป่วยชาย
 • ท่านจะได้รับการสวนล้างอุจจาระในคืนก่อนผ่าตัด
 • งดน้ำและอาหารทุกชนิดหลังเที่ยงคืน จนถึงการผ่าตัด

วันผ่าตัด

 • ท่านจะได้รับการเตรียมร่างกายทำความสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการโกนขนที่ผิวหนังบริเวณที่จะทำผ่าตัด หลังอาบน้ำสวมเสื้อผ้าที่โรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ให้ ไม่ต้องใส่ชุดชั้นใน ไม่ทาแป้ง ไม่แต่งหน้า หรือสวมเครื่องประดับทุกชนิด
 • ถอดฟันปลอมที่มี และที่สามารถถอดออกได้
 • ห้ามดื่มน้ำ และรับประทานอาหารทุกชนิด จนถึงการผ่าตัด
 • ท่านอาจจะได้รับยาก่อนส่งผ่าตัด ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือยานอนหลับ และยาอื่น ๆ ตามสภาวะโรคที่ท่านเป็น ซึ่งยาบางตัวจะทำให้ท่านรู้สึกง่วงนอน จึงไม่ควรลุกจากเตียง ถ้าท่านต้องการสิ่งใดกรุณากดออดเรียกเจ้าหน้าที่
 • เมื่อถึงกำหนดเวลา ให้ท่านปัสสาวะให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่และพยาบาลจะช่วยท่านขึ้นนอนบนรถ เข็นนอนและส่งท่านไปห้องผ่าตัดที่ตึก สก.ชั้น 5
 • ท่านจะพักในห้องผ่าตัด ซึ่งวิสัญญีแพทย์และพยาบาลในห้องผ่าตัดจะอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ และท่านจะนอนหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาท่านจะพบว่าการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วและท่านจะนอนพักอยู่ในห้อง ICU. ที่ตึก สก.ชั้น 5

หลังผ่าตัด

 • ร่างกายท่านมีการปรับตัวหลายอย่าง ท่านควรสังเกตอาการที่เกิดขึ้น เหล่านี้และบอกให้พยาบาลที่ดูแลท่านทราบ ไม่ควรกังวลเกินไป อาการหลาย อย่างเป็นสิ่งปกติที่ต้องเกิดขึ้นและจะค่อยๆหายไปเองในไปช้า
 • ความรู้สึกมึนงง สับสนเรื่องเวลาโดยเฉพาะเวลากลางคืน ถ้าเกิดอาการเหล่านี้แนะนำให้ท่านทำตัวผ่อนคลาย การได้พบพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อน ก็อาจช่วยให้อาการเหล่านี้ค่อย ๆ ดีขึ้น ในเวลา 1- 2 วัน
 • หลังผ่าตัดท่านอาจจะไม่รู้สึกหิว ไม่อยากอาหาร ไม่ต้องกังวล ความรู้สึกอยากอาหารจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเป็นปกติเอง อย่างไรก็ดีอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ถ้าท่านรู้สึกคลื่นไส้ การได้รับยาช่วยระบบการทำงานของกระเพาะอาหารจะช่วยบรรเทาอาการได้  ท่านอาจมีไข้ได้ในระยะ 5 - 6 วัน หลังผ่าตัด อาจเกิดจากการมีเสมหะ คั่งค้างในปอด ท่านสามารถขจัดเสมหะเหล่านี้ออกได้ โดยการไอ, หายใจลึก ๆ ,การใช้เครื่องมือบริหารปอด (Triflo) อย่างสม่ำเสมอ
 • หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ ไม่ใช่ภาวะปกติ โดยเฉพาะเมื่อหัวใจเต้นเร็วมากหรือรู้สึกว่าหัวใจ เต้นแรง ภาวะเหล่านี้สามารถควบคุมได้ด้วยยา พยาบาลจะตรวจสัญญาณชีพท่านอย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการให้แจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทันที
 • ท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย ระยะ 2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด ร่างกายท่านต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรรับประทานอาหารให้เพียงพอ พักผ่อนให้เต็มที่โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย
 • ท่านอาจรู้สึกไม่สุขสบาย รู้สึกเจ็บในกระดูก กล้ามเนื้อและรอบแผลผ่าตัด การใช้ท่าทางที่ถูกต้องขณะลุกนั่ง เดิน การออกกำลังบริเวณแขนและไหล่หลังตื่นนอน จะช่วยผ่อนคลายความตึงที่บริเวณหน้าอกและไหล่ได้ เมื่อรู้สึกเจ็บปวดแผล ควรแจ้งพยาบาลทราบเพื่อขอรับประทานยาแก้ปวด ถ้ารับประทานยาแก้ปวดแล้วอาการไม่ทุเลาควรแจ้งให้พยาบาลที่ดูแลท่านทราบอีกครั้ง
 • อาการบวมรอบแผลผ่าตัดที่อาจเกิดขึ้นจะค่อย ๆ ยุบลงทีละน้อย ท่านสามารถลดอาการบวมของแผลผ่าตัดที่ขาได้โดยยกปลายเท้าให้สูงขึ้น หลีกเลี่ยงการนั่งไขว้ห้างหรือการนั่งห้อยขานาน ๆ
 • แผลผ่าตัดเมื่อแห้งดี ก็ไม่จำเป็นต้องปิดผ้าคลุมแผล เพียงแต่รักษาความสะอาดของแผล เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ถ้ามีอาการแดงรอบแผลเล็กน้อย หรือมีน้ำเหลืองไหลซึมจากแผลจำนวนไม่มาก ถือเป็นเรื่องปกติ
 • กายภาพบำบัดจะช่วยท่านกลับสู่สภาพปกติ ซึ่งนักกายภาพบำบัด และพยาบาลจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ท่าน

การเตรียมตัวกลับบ้าน

เมื่ออาการท่านดีขึ้นจนแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ การเตรียมตัวที่ดี จะช่วยลดความกังวล สามารถฟื้นฟูร่างกายให้กลับแข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงของโรคหัวใจได้ ท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านเรื่อง

 • การดูแลแผลผ่าตัด
 • การรับประทานยาให้ถูกต้องตามแผนการรักษา
 • การรับประทานอาหารเพื่อส่งเสริมการหายของแผลและควบคุมโรค
 • การพักผ่อน
 • การออกกำลังกายเมื่อกลับบ้าน
 • การปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติและการมาตรวจมานัด
 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

แผนที่และที่อยู่

ที่ตั้งและแผนที่

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9382958

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ