Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home ข้อมูลการบริการสำหรับผู้ป่วยและญาติ หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ ห้องพิเศษ (ตึกสก. ชั้น 19)
หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ ห้องพิเศษ (ตึกสก. ชั้น 19)

ที่ตั้ง:โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึกสก. ชั้น19

เบอร์โทรศัพท์: 02-2564959

โทรสาร: 02-2564959

เจตจำนง ( Purpose statement ) : หอผู้ป่วยพิเศษสก.19 ผ่าตัดหัวใจเป็นหอผู้ป่วยในการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวอกที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมทรวงอก ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ยกเว้นผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ รับผู้ป่วยจำนวน 10 เตียง กลุ่มโรคที่สำคัญ คือ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Dresses), โรคลิ้นหัวใจพิการ (Valvular Heart Disease) , โรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm) , โรคก้อนที่ปอด (Lung Mass) และโรคหลอดเลือดแดงอื่น ๆ (Vessel Disease) โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและสาขาวิชาชีพรวมกันรักษา มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย

บุคลากร : ประกอบด้วย ทีมแพทย์ศัลยกรรมทรวงอกและทีมสาขาวิชาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีทักษะสูง และทีมพยาบาลวิชาชีพซึ่งผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจและทรวงอก การช่วยชีวิตขั้นสูงและการอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

ห้องพักผู้ป่วย: มีจำนวน 10 ห้อง เป็นห้องพักเดี่ยวพิเศษระดับ 9 มีที่ให้ญาตินอนเฝ้าได้ 1 คน ภายในห้องมีเครื่องปรับอากาศและอุปการณ์เพื่ออำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น ชุดจานชามเป็นต้น ภายในห้องพักผู้ป่วยทุกห้องยังมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยเช่นเครื่อง Bedside Monitor และเครื่อง Telemetry สำหรับติดที่ตัวผู้ป่วย สามารถส่งสัญญาณมาที่จอ EKG Monitor ในห้องทำงานพยาบาลได้ เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงจากสัณญาณชีพ ของผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าห้องพัก (กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับหอผู้ป่วย เนื่องจากอาจมีการปรับราคาจากที่แสดงในเว็บไซต์)

 • ห้องพิเศษค่าห้องราคาเต็มวันละ 2,900 บาท ( ค่าห้อง 2,200 บาท + ค่าอาหาร 400 บาท + ค่าบริการทางการพยาบาล 300 บาท )

สิทธิลดหย่อน

 • ผู้ป่วยเงินสดที่มีสิทธิพิเศษ เช่น สมาชิกสภากาชาดไทย, ผู้บริจาคโลหิตเกิน 7 ครั้ง, ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ศิษย์เก่าสภากาชาดไทย เสียส่วนเกิน 1,800 บาท
 • ผู้ป่วยที่มีใบส่งตัว(ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ) สิทธิกรมบัญชีกลางจากต้นสังกัด เสียส่วนเกิน 2,000 บาท

คำแนะนำเมื่อเข้าพักรักษาในตึก สก.19 ผ่าตัดหัวใจ

1. ท่านกรุณาแจ้งสิทธิค่ารักษาพยาบาลตั้งแต่แรกรับ พร้อมเอกสาร เพื่อประกอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลเช่น บัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / เอกสารแสดงผู้บริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ 7 ครั้งขึ้นไป และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณ เป็นต้น

2. ข้าราชการและครอบครัวที่สามารถเบิกจ่ายตรง (SCAN ลายนิ้วมือแล้ว) กรุณานำสำเนา บัตรข้าราชการ/ประชาชนของผู้ป่วย และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยและผู้เบิกค่ารักษา คนละ 1 ชุด ติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาล

3. เนื่องจากเป็นห้องพักเดี่ยว อนุญาตให้ญาตินอนเฝ้าได้ 1 คน

4. ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาใช้ในห้องผู้ป่วย เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากปริมาณไฟฟ้าเกินกำหนด หากต้องการอุ่นอาหารทางหอผู้ป่วยมี Microwave ไว้ให้บริการ ซึ่งตั้งไว้ด้านหลังเคาน์เตอร์พยาบาล

5. ไม่ควรนำของมีค่ามาโรงพยาบาล หากสูญหายทางโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบใดๆ

6. กำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย วันธรรมดา 10.00 น. - 20.00 น. และวันหยุดราชการ 08.00 น. - 20.00 น.

7. การทำความสะอาดห้องผู้ป่วย โดยพนักงานทำความสะอาด (ICS) วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น

8. บริการแจกกระดาษชำระ สัปดาห์ละ 2 วัน วันจันทร์และพฤหัสบดี ครั้งละ 1 ม้วน

9. บริการแจกอาหารและการเก็บอาหาร วันละ 3 เวลา

10. บริการน้ำดื่มสำหรับญาติบรรจุอยู่ในตู้เย็น วันละ 2ขวด

บน: ภาพบรรยากาศจากหอผู้ป่วย สก. 19

 

วันแรกที่เข้าพักในโรงพยาบาล

 • สิ่งที่ควรนำมาโรงพยาบาล ได้แก่ ผลตรวจต่าง ๆ ฟิล์มเอกซเรย์ ยาที่รับประทานเป็นประจำ และของใช้ส่วนตัว
 • ท่านจะได้รับการซักถามเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพ และการตรวจร่างกายจากแพทย์ และพยาบาล หากมีประวัติการแพ้ยา หรือแพ้อาหารใด ๆ กรุณาแจ้งให้แพทย์และพยาบาลทราบ
 • ท่านจะได้รับการตรวจเลือด ปัสสาวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเอกซเรย์ทรวงอก ตามความจำเป็นเพื่อ ประโยชน์ในการรักษา
 • การผ่าตัดหัวใจต้องใช้เลือดอย่างน้อย 4 – 6 หน่วย (1 หน่วย หรือ 1 Unit เท่ากับ 300 - 400 ซีซี) ญาติหรือเพื่อนท่านสามารถบริจาคเลือด เพื่อใช้ชดเชยเลือดที่ใช้ในการผ่าตัดได้
 • ท่านจะเข้ามาอยู่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวก่อนผ่าตัด ประมาณ 1- 2 วัน และจะอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด

วันก่อนการผ่าตัด

 • เป็นวันที่ท่านจะมีกิจกรรมหลายอย่าง ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลจะมาอธิบายถึงวิธีการต่าง ๆ ในการผ่าตัดที่ท่านจะได้รับ ตลอดจนการดูแลเพื่อช่วยเหลือในการฟื้นตัวของท่านหลังผ่าตัด
 • ท่านจะได้รับคำแนะนำและฝึกวิธีหายใจลึก ๆ การใช้เครื่องบริหารปอด (Triflo )รวมทั้งวิธีไอที่ถูกต้อง เพื่อให้ปอดแข็งแรงพอสำหรับการผ่าตัด และให้ท่านคุ้นเคยต่อการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด
 • ท่านจะได้รับคำแนะนำในการเตรียมร่างกายให้สะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการสระผม ตัดเล็บ ล้างเล็บให้สะอาด โกนหนวดในผู้ป่วยชาย
 • ท่านจะได้รับการสวนล้างอุจจาระในคืนก่อนผ่าตัด
 • งดน้ำและอาหารทุกชนิดหลังเที่ยงคืน จนถึงการผ่าตัด

วันผ่าตัด

 • ท่านจะได้รับการเตรียมร่างกายทำความสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการโกนขนที่ผิวหนังบริเวณที่จะทำผ่าตัด หลังอาบน้ำสวมเสื้อผ้าที่โรงพยาบาลที่จัดเตรียมไว้ให้ ไม่ต้องใส่ชุดชั้นใน ไม่ทาแป้ง ไม่แต่งหน้า หรือสวมเครื่องประดับทุกชนิด
 • ถอดฟันปลอมที่มี และที่สามารถถอดออกได้
 • ห้ามดื่มน้ำ และรับประทานอาหารทุกชนิด จนถึงการผ่าตัด
 • ท่านอาจจะได้รับยาก่อนส่งผ่าตัด ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือยานอนหลับ และยาอื่น ๆ ตามสภาวะโรคที่ท่านเป็น ซึ่งยาบางตัวจะทำให้ท่านรู้สึกง่วงนอน จึงไม่ควรลุกจากเตียง ถ้าท่านต้องการสิ่งใดกรุณากดออดเรียกเจ้าหน้าที่
 • เมื่อถึงกำหนดเวลา ให้ท่านปัสสาวะให้เรียบร้อย เจ้าหน้าที่และพยาบาลจะช่วยท่านขึ้นนอนบนรถ เข็นนอนและส่งท่านไปห้องผ่าตัดที่ตึก สก.ชั้น 5
 • ท่านจะพักในห้องผ่าตัด ซึ่งวิสัญญีแพทย์และพยาบาลในห้องผ่าตัดจะอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ และท่านจะนอนหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาท่านจะพบว่าการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้วและท่านจะนอนพักอยู่ในห้อง ICU. ที่ตึก สก.ชั้น 5

หลังผ่าตัด

 • ร่างกายท่านมีการปรับตัวหลายอย่าง ท่านควรสังเกตอาการที่เกิดขึ้น เหล่านี้และบอกให้พยาบาลที่ดูแลท่านทราบ ไม่ควรกังวลเกินไป อาการหลาย อย่างเป็นสิ่งปกติที่ต้องเกิดขึ้นและจะค่อยๆหายไปเองในไปช้า
 • ความรู้สึกมึนงง สับสนเรื่องเวลาโดยเฉพาะเวลากลางคืน ถ้าเกิดอาการเหล่านี้แนะนำให้ท่านทำตัวผ่อนคลาย การได้พบพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อน ก็อาจช่วยให้อาการเหล่านี้ค่อย ๆ ดีขึ้น ในเวลา 1- 2 วัน
 • หลังผ่าตัดท่านอาจจะไม่รู้สึกหิว ไม่อยากอาหาร ไม่ต้องกังวล ความรู้สึกอยากอาหารจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเป็นปกติเอง อย่างไรก็ดีอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ถ้าท่านรู้สึกคลื่นไส้ การได้รับยาช่วยระบบการทำงานของกระเพาะอาหารจะช่วยบรรเทาอาการได้  ท่านอาจมีไข้ได้ในระยะ 5 - 6 วัน หลังผ่าตัด อาจเกิดจากการมีเสมหะ คั่งค้างในปอด ท่านสามารถขจัดเสมหะเหล่านี้ออกได้ โดยการไอ, หายใจลึก ๆ ,การใช้เครื่องมือบริหารปอด (Triflo) อย่างสม่ำเสมอ
 • หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ ไม่ใช่ภาวะปกติ โดยเฉพาะเมื่อหัวใจเต้นเร็วมากหรือรู้สึกว่าหัวใจ เต้นแรง ภาวะเหล่านี้สามารถควบคุมได้ด้วยยา พยาบาลจะตรวจสัญญาณชีพท่านอย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการให้แจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ทันที
 • ท่านจะรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย ระยะ 2 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด ร่างกายท่านต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรรับประทานอาหารให้เพียงพอ พักผ่อนให้เต็มที่โดยเฉพาะหลังการออกกำลังกาย
 • ท่านอาจรู้สึกไม่สุขสบาย รู้สึกเจ็บในกระดูก กล้ามเนื้อและรอบแผลผ่าตัด การใช้ท่าทางที่ถูกต้องขณะลุกนั่ง เดิน การออกกำลังบริเวณแขนและไหล่หลังตื่นนอน จะช่วยผ่อนคลายความตึงที่บริเวณหน้าอกและไหล่ได้ เมื่อรู้สึกเจ็บปวดแผล ควรแจ้งพยาบาลทราบเพื่อขอรับประทานยาแก้ปวด ถ้ารับประทานยาแก้ปวดแล้วอาการไม่ทุเลาควรแจ้งให้พยาบาลที่ดูแลท่านทราบอีกครั้ง
 • อาการบวมรอบแผลผ่าตัดที่อาจเกิดขึ้นจะค่อย ๆ ยุบลงทีละน้อย ท่านสามารถลดอาการบวมของแผลผ่าตัดที่ขาได้โดยยกปลายเท้าให้สูงขึ้น หลีกเลี่ยงการนั่งไขว้ห้างหรือการนั่งห้อยขานาน ๆ
 • แผลผ่าตัดเมื่อแห้งดี ก็ไม่จำเป็นต้องปิดผ้าคลุมแผล เพียงแต่รักษาความสะอาดของแผล เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ถ้ามีอาการแดงรอบแผลเล็กน้อย หรือมีน้ำเหลืองไหลซึมจากแผลจำนวนไม่มาก ถือเป็นเรื่องปกติ
 • กายภาพบำบัดจะช่วยท่านกลับสู่สภาพปกติ ซึ่งนักกายภาพบำบัด และพยาบาลจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ท่าน

การเตรียมตัวกลับบ้าน

เมื่ออาการท่านดีขึ้นจนแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ การเตรียมตัวที่ดี จะช่วยลดความกังวล สามารถฟื้นฟูร่างกายให้กลับแข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงของโรคหัวใจได้ ท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านเรื่อง

 • การดูแลแผลผ่าตัด
 • การรับประทานยาให้ถูกต้องตามแผนการรักษา
 • การรับประทานอาหารเพื่อส่งเสริมการหายของแผลและควบคุมโรค
 • การพักผ่อน
 • การออกกำลังกายเมื่อกลับบ้าน
 • การปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติและการมาตรวจมานัด
 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

แผนที่และที่อยู่

ที่ตั้งและแผนที่

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 11188960

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ