Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว
There are no translations available.

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home ข้อมูลการบริการสำหรับผู้ป่วยและญาติ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 4)
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 4)

เป็นห้องสำหรับการตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) และทำหัตถการได้แก่การขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Intervention) หรือการปิดรูรั่วด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า device เป็นต้น  การตรวจสวนหัวใจนี้ เป็นการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด สามารถรักษาได้ขณะหัวใจเต้น ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยเพียง 1% ใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1-2 วัน หากไม่มีอาการแทรกซ้อน ก็สามารถกลับสู่ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ผลงานด้านการศึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพิ่มเพื่อประกาศนียบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด หลักสูตร 1 ปี

ผลงานด้านบริการ

-ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการเรียน การสอน การให้บริการ ตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรด้วยวิธีพิเศษต่างๆ ทั้งในและนอกเวลา ประกอบด้วย ห้องสวนหัวใจชนิด 2 หัว (Biplane) จำนวน 2ห้อง ตั้งอยู่ ชั้นที่ 5 ของตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่สามารถให้บริการ

*การขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบ  หรือตันด้วยบอลลูนและ/หรือขดลวด

*การขยายหลอดเลืือดแดง และหลอดเลือดดำส่วนปลายที่ตีบหรือตัน   ด้วยบอลลูน และ/ หรือขด

ลวด  เช่นหลอดเลือดแดงที่คอ  ,ที่แขน ,ที่ขา ,ที่ไต

*การแก้ไขโรคความพิการของหัวใจแต่กำเนิด

-การปิดผนังรูรั่วในห้องหัวใจด้านบน (ASD) ด้วยเครื่องมือ

-การปิดหลอดเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่กับหลอดเลือดดำใหญ่ ที่ปอด(PDA)

-การปิดหลอดเลือดที่มีปริมาณมากกว่าปกติ(pulmonary AVM) หรือขนาดที่ใหญ่ผิดปกติ  เช่น aneurysm

-การถ่างขยายโรคภาวะลิ้นหัวใจที่ตีบแต่กำเนิด  เช่น pulmonic valve stenosis

*การถ่างขยายลิ้นหัวใจไมตรัลที่มีีการตีบ(mitral stenosis) โดยเฉพาะ โรคหัวใจรูมาติกส์ 

*การรักษาที่อยู่ในช่วงการพัฒนาเพื่อการรักษาที่ดีมากขึ้น

-การปิดผนังห้องหัวใจด้านล่างรั่วแต่กำเนิด (VSD)

-การถ่างขยายลิ้นหัวใจชนิดเอออติกส์ที่ตีบรุนแรง(severe aortic stenosis) ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงจากการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (TAVI)

ขั้นตอนการรับบริการในส่วนของห้องสวนหัวใจ

  • บันทึก  และขึ้นทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ทำการตรวจและวินิจฉัย  โดย อายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ  ที่ตรวจแผนกผู้ป่วยนอกได้ทุกวัน  หรือที่คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจในวันอังคาร  เวลา13.00 เป็นต้นไป  หรือในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการซึ่งติดต่อได้ที่  ภปร ชั้น 13
  • ผู้ป่วยสามารถทำการนัดตรวจในส่วนของห้องสวนหัวใจได้ที่ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทีตึก สก. ชั้น 17 โดยที่จะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ เช่น เอกสารที่แสดงสิทธิ์ในการรักษา อาทิ สิทธิ์ข้าราชการจากต้นสังกัด สิทธิ์ประกันสังคมทั้งใน และนอกสิทธิ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิทธิ์ประกันสุขภาพบัตรทอง โดยรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์โรคหัวใจ
  • ในผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดอาการเจ็บหน้าอก  หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน  (acute myocardial infarction) สามารถรับการตรวจและวินิจฉัยได้ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เรามีทีม  แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่จะสามารถทำการรักษาฉุกเฉินโดย  การใส่สายสวนในหลอดเลือดหัวใจในภาวะดังกล่าวได้ตลอด 24  ชั่วโมง
  • ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการที่มีความประสงค์ที่จะรับบริการในการตรวจรักษานอกเวลาราชการ ในกรณีไม่ฉุกเฉิน แต่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่สามารถเบิกคืนได้ ซึ่งติดต่อสอบถามได้ที่ศุนย์โรคหัวใจ
  • ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลนอกสิทธิ์การรักษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ควรต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการรักษาจากโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ

ผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ

-โครงการ  fast track STEMI

-Medical record มีการพัฒนา การบันทึกเวชระเบียน  และมีการ audition ประเมินคุณภาพของเวชระเบียน

-Health promotion

# ด้านผู้ป่วย มีการให้ข้อมูล  ให้คำแนะนำผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาใน  ห้องสวนหัวใจ รวมถึงมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา  โดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

# ด้านบุคลากร มีการ ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจวัดปริมาณรัสีในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสวนหัวใจ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

แผนที่และที่อยู่

ที่ตั้งและแผนที่

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8078574

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ