Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การแพทย์ตติยภูมิให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและ หลอดเลือดแบบครบวงจร โดยคณาจารย์แพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาต่างๆซึ่งประกอบด้วย  สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจ  สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก  สาขารังสีวิทยาการตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ และ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  ศูนย์โรคหัวใจมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วย การวิจัย และ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและสังคม

Home ข้อมูลการบริการสำหรับผู้ป่วยและญาติ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 4)
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 4)

เป็นห้องสำหรับการตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) และทำหัตถการได้แก่การขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Intervention) หรือการปิดรูรั่วด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า device เป็นต้น  การตรวจสวนหัวใจนี้ เป็นการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด สามารถรักษาได้ขณะหัวใจเต้น ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยเพียง 1% ใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1-2 วัน หากไม่มีอาการแทรกซ้อน ก็สามารถกลับสู่ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

ผลงานด้านการศึกษา

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพิ่มเพื่อประกาศนียบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด หลักสูตร 1 ปี

ผลงานด้านบริการ

-ให้การสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการเรียน การสอน การให้บริการ ตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรด้วยวิธีพิเศษต่างๆ ทั้งในและนอกเวลา ประกอบด้วย ห้องสวนหัวใจชนิด 2 หัว (Biplane) จำนวน 2ห้อง ตั้งอยู่ ชั้นที่ 5 ของตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่สามารถให้บริการ

*การขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบ  หรือตันด้วยบอลลูนและ/หรือขดลวด

*การขยายหลอดเลืือดแดง และหลอดเลือดดำส่วนปลายที่ตีบหรือตัน   ด้วยบอลลูน และ/ หรือขด

ลวด  เช่นหลอดเลือดแดงที่คอ  ,ที่แขน ,ที่ขา ,ที่ไต

*การแก้ไขโรคความพิการของหัวใจแต่กำเนิด

-การปิดผนังรูรั่วในห้องหัวใจด้านบน (ASD) ด้วยเครื่องมือ

-การปิดหลอดเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่กับหลอดเลือดดำใหญ่ ที่ปอด(PDA)

-การปิดหลอดเลือดที่มีปริมาณมากกว่าปกติ(pulmonary AVM) หรือขนาดที่ใหญ่ผิดปกติ  เช่น aneurysm

-การถ่างขยายโรคภาวะลิ้นหัวใจที่ตีบแต่กำเนิด  เช่น pulmonic valve stenosis

*การถ่างขยายลิ้นหัวใจไมตรัลที่มีีการตีบ(mitral stenosis) โดยเฉพาะ โรคหัวใจรูมาติกส์ 

*การรักษาที่อยู่ในช่วงการพัฒนาเพื่อการรักษาที่ดีมากขึ้น

-การปิดผนังห้องหัวใจด้านล่างรั่วแต่กำเนิด (VSD)

-การถ่างขยายลิ้นหัวใจชนิดเอออติกส์ที่ตีบรุนแรง(severe aortic stenosis) ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงจากการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (TAVI)

ขั้นตอนการรับบริการในส่วนของห้องสวนหัวใจ

  • บันทึก  และขึ้นทะเบียนประวัติผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ทำการตรวจและวินิจฉัย  โดย อายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ  ที่ตรวจแผนกผู้ป่วยนอกได้ทุกวัน  หรือที่คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจในวันอังคาร  เวลา13.00 เป็นต้นไป  หรือในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการซึ่งติดต่อได้ที่  ภปร ชั้น 13
  • ผู้ป่วยสามารถทำการนัดตรวจในส่วนของห้องสวนหัวใจได้ที่ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทีตึก สก. ชั้น 17 โดยที่จะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ เช่น เอกสารที่แสดงสิทธิ์ในการรักษา อาทิ สิทธิ์ข้าราชการจากต้นสังกัด สิทธิ์ประกันสังคมทั้งใน และนอกสิทธิ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิทธิ์ประกันสุขภาพบัตรทอง โดยรายละเอียด สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์โรคหัวใจ
  • ในผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดอาการเจ็บหน้าอก  หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดเฉียบพลัน  (acute myocardial infarction) สามารถรับการตรวจและวินิจฉัยได้ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เรามีทีม  แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่จะสามารถทำการรักษาฉุกเฉินโดย  การใส่สายสวนในหลอดเลือดหัวใจในภาวะดังกล่าวได้ตลอด 24  ชั่วโมง
  • ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการที่มีความประสงค์ที่จะรับบริการในการตรวจรักษานอกเวลาราชการ ในกรณีไม่ฉุกเฉิน แต่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่สามารถเบิกคืนได้ ซึ่งติดต่อสอบถามได้ที่ศุนย์โรคหัวใจ
  • ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลนอกสิทธิ์การรักษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ควรต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์ในการรักษาจากโรงพยาบาลต้นสังกัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ

ผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ

-โครงการ  fast track STEMI

-Medical record มีการพัฒนา การบันทึกเวชระเบียน  และมีการ audition ประเมินคุณภาพของเวชระเบียน

-Health promotion

# ด้านผู้ป่วย มีการให้ข้อมูล  ให้คำแนะนำผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาใน  ห้องสวนหัวใจ รวมถึงมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา  โดยเฉพาะ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

# ด้านบุคลากร มีการ ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจวัดปริมาณรัสีในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสวนหัวใจ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

แผนที่และที่อยู่

ที่ตั้งและแผนที่

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8480921

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ