Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home Oranuch Kyokong, MD
แพทย์หญิงอรนุช เกี่ยวข้อง PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
นัดหมาย : 0-2256-4215
0-2256-4295
สำนักงาน : 0-2256-4215
0-2256-4295

การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ  :
ความชำนาญและความสนใจ : วิสัญญีวิทยาโรคหัวใจและทรวงอก
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kyokong%20O%22[Author]
ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 12689636