Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

แพทย์หญิงปวีณา บุญบูรพงศ์ PDF พิมพ์ อีเมล



สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา


ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง


นัดหมาย : 0-2256-4215
0-2256-4295


สำนักงาน : 0-2256-4215
0-2256-4295












การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  • ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมสาขาวิสัญญีวิทยาในเด็ก ประเทศออสเตรเลีย

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ :
วิสัญญีวิทยาโรคหัวใจและทรวงอก
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bunburaphong%20P%22[Author]
ภาษา : ไทย-อังกฤษ-จีน

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 12689863