นายแพทย์กฤษณ์ พิสัยพันธ์ พิมพ์สาขาวิชา : วิสัญญีวิทยา


ตำแหน่ง :
อาจารย์นายแพทย์


นัดหมาย : 0-2256-4215, 0-2256-4295


สำนักงาน : 0-2256-4215, 0-2256-4295
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ :
วิสัญญีวิทยาโรคหัวใจและทรวงอก
ผลงานวิจัย :
ภาษา :
ไทย-อังกฤษ