Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การแพทย์ตติยภูมิให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร โดยคณาจารย์แพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาต่างๆซึ่งประกอบด้วย  สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจ  สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก  สาขารังสีวิทยาการตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  ศูนย์โรคหัวใจมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วย การวิจัย และ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและสังคม

นายแพทย์นพพร พรพัฒนารักษ์ PDF พิมพ์ อีเมลสาขาวิชา : ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก


ตำแหน่ง : อาจารย์แพทย์
สำนักงาน : 02-2564944
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ : การผ่าตัดทรวงอก การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและปอด การผ่าตัดช่องอกด้วยการส่องกล้อง
ผลงานวิจัย :

ตารางการออกตรวจ

ในเวลาราชการ: พฤหัสบดี 10.00-12.00 ตึกภปร ชั้น 6


ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5922080

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ