นายแพทย์พัชร อ่องจริต พิมพ์

สาขาวิชา : ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ตำแหน่ง :
อาจารย์แพทย์

สำนักงาน : 02-2564944

การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป และ ศัลยศาสตร์ ทรวงอก แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการปลูกถ่ายหัวใจ มหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ :
การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ การใส่เครื่องช่วยหัวใจเทียม การใส่เครื่องช่วยหัวใจและปอดเทียม
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ongcharit%20P%22[Author]
าษา : ไทย-อังกฤษ

 

คลินิกในเวลาราชการ : พฤหัสบดี 10.00-12.00   คลินิกศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ ภปร ชั้น 6

คลินิกนอกเวลาราชการ: อังคาร 16.00-20.00  ภปร ชั้น 6