Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Grand Opening : Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV
There are no translations available.

Grand Opening Video

Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV

Home แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ PDF พิมพ์ อีเมล

หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4917
โทรสาร 0-2256-4291 ต่อ 200


การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาการวิจัยอายุรศาสตร์หัวใจและพันธุกรรมโรคหัวใจ ณ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ : รางวัลครุฑทองคำ
ความชำนาญและความสนใจ :
การกายภาพบำบัดหัวใจ การรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พันธุกรรมโรคหัวใจ โรคใหลตาย 
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sangwatanaroj%20S%22[Author]

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ

  • อังคาร 13.00-15.00   คลินิกโรคหัวใจ ภปร ชั้น 1
  • ศุกร์ 8.00-10.00         คลินิกอายุรกรรม ภปร ชั้น 1

คลินิกนอกเวลาราชการ

  • ศุกร์ 16.00-20.00 คลินิกพิเศษ ภปร ชั้น 13 ห้อง 1320


ภาษา : ไทย-อังกฤษ-จีน

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 9629047

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ