Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ECG Workshop 2018
There are no translations available.

หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Workshop) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ รวมทั้งเทคนิคในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯควรมีพื้นฐานในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาก่อนลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่ หรือ QR Code
ดูโปรแกรม : คลิกที่นี่
Home แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ สมชาย ปรีชาวัฒน์
นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์ PDF พิมพ์ อีเมลสาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ


ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์


สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4917


โทรสาร 0-2256-4291 ต่อ 200
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ระบาดวิทยาทางคลินิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาระบบไฟฟ้าหัวใจ ประเทศเนเธอร์แลนด์

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ : ระบบไฟฟ้าหัวใจ
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prechawat%20S%22[Author]

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ

  • อังคาร 8.00-12.00    คลินิกอายุรกรรม ภปร ชั้น 1
  • อังคาร 13.00-15.00   คลินิกโรคหัวใจ ภปร ชั้น 1

คลินิกนอกเวลาราชการ

  • พุธ 16.00-20.00 คลินิกพิเศษ ภปร ชั้น 13

ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8480952

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ