Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Home แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ
นายแพทย์จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา : อายุรศาสตร์หัวใจ
ตำแหน่ง :
อาจารย์นายแพทย์
สำนักงาน : 0-2256-4184
0-2256-4917
โทรสาร: 0-2256-4291 ต่อ 200
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์หัวใจ แพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ มหาวิทยาลัย Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลเกียรติยศ :
ความชำนาญและความสนใจ : โรคหลอดเลือดหัวใจ การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chaipromprasit%20J%22[Author]

ตารางออกตรวจ:

คลินิกในเวลาราชการ

  • จันทร์  8.00-10.00    คลินิกอายุรกรรม ภปร ชั้น 1
  • อังคาร 13.00-15.00   คลินิกโรคหัวใจ ภปร ชั้น 1

คลินิกนอกเวลาราชการ

  • อังคาร 16.00-20.00 คลินิกพิเศษ ภปร ชั้น 13
  • พุธ 16.00-20.00 คลินิกพิเศษ ภปร ชั้น 13


ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 12689602