Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ECG Workshop 2018
There are no translations available.

หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Workshop) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ รวมทั้งเทคนิคในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาอายุรศาสตร์ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมฯควรมีพื้นฐานในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาก่อนลงทะเบียนออนไลน์ : คลิกที่นี่ หรือ QR Code
ดูโปรแกรม : คลิกที่นี่
Home แพทย์ อายุรศาสตร์หัวใจ
แพทย์หญิงมนตร์รวี ทุมโฆสิต PDF พิมพ์ อีเมล

สาขาวิชา : รังสีวิทยา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง
นัดหมาย : 0-2256-4417
สำนักงาน : 0-2256-4417
การศึกษาและวุฒิการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรรังสีวิทยาวินิจฉัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548
  • ประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดวิจัยสาขาภาพหัวใจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย เวกฟอรเรสท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลเกียรติยศ : แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความชำนาญและความสนใจ : ภาพถ่ายหัวใจโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ผลงานวิจัย : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tumkosit%20M%22[Author]
ภาษา : ไทย-อังกฤษ

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5744411

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ