Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว
There are no translations available.

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home
CHF 2019 Slide Download PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 20:36 น.
There are no translations available.

ทางผู้จัดจะทยอย upload slide ของ speaker ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลัง congress สิ้นสุด  (ตามที่ speaker ได้ consent for educational distribution) สามารถ download ได้โดยคลิ๊ก ไปยังหัวข้อด้านล่าง จะเชื่อมโยงไปยัง link กรุณาติดตามเป็นระยะ Thank you for your patience.

SATURDAY 2 MARCH 2019

8:00-9:00 CARDIOMYOPATHY: OFFERING THE NEW TREATMENT

8:00    Amyloid Heart Disease: Evaluation and New Treatment

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

8:25    Peripartum Cardiomyopathy

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

9:00-10:20 LISTEN TO THE RHYTHM OF THE FAILING HEART

9:00    Rhythm Control for Atrial Fibrillation in Heart Failure: From Evidences to Guidelines

นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

9:25    Interpreting Cardiac Implantable Electronic Device: Approaching and Monitoring into Practice

นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

9:50   ICD for Nonischemic Cardiomyopathy

นพ. ธรณิศ จันทรารัตน์

10:50-11:25 PLENARY SESSION

10:50    C-HF 2019 Report

พญ. ศริญญา ภูวนันท์

11:05 KEYNOTE LECTURE: Constrictive Pericarditis 2019: A Curable Heart Failure

พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

11:25-12:00 LUNCH SYMPOSIUM (C) by Novartis

12:00-12:35 LUNCH SYMPOSIUM (D) by Medical Solution:

Stage D HF

MCS

12:45-13:20  LUNCH SYMPOSIUM (E) by Boehringer

13:25-14:15  STATE-OF-THE-ART-REVIEW: CHANGING PERSPECTIVE IN HEART FAILURE

13:25    Cardio-Oncology in Best Clinical Practice

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

13:50    Managing Patients with Type II Diabetes and Heart Failure

นพ. วศิน พุทธารี

14:15-15:15 PRACTICAL POINTS IN HEART FAILURE CLINIC

14:15    Heart Failure Specialist Is Not Necessary In Heart Failure Clinic

นพ. อาทิตย์ ต่อพงษ์พันธุ์

14:35   Do Heart Failure Patients Need to Restrict Salt and Water?

พญ. สุภาณี สินเพิ่มสุขสกุล

14:55    Can We Use NOAC in Heart Failure Patient?

นพ. อนุรุธ ฮั่นตระกูล

DAY 2: SUNDAY MARCH 3, 2019

 

8:00-9:10 C-HF 2019 GRAND ROUND

8:00    Functional MR in Heart Failure

นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนวณิชย์

8:25    A 78-year-old man came with heart failure and LVEF of 18% and ventricular tachycardia and triple vessel disease with some area of myocardial viability

Q1: Revascularization or NOT revascularization?  นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนวณิชย์

Q2: How dare CVT for CABG?   นพ. พัชร อ่องจริต

Q3: When to consider ICD?  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

9:10-9:45 EDUCATIONAL SYMPOSIUM (H) by Thai Otsuka  นพ. วิชัย เส้นทอง

9:45-10:30 DISTINCT SPECTRUM OF HEART FAILURE

9:45   Heart Failure with Recovery EF

พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

10:03    Heart Failure with Midrange EF

นพ. อดิสัย บัวคำศรี

11:00-11:50 ADVANCED HEART FAILURE THERAPY

11:00    ECMO for Cardiogenic Shock for Cardiologist

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

11:20    Case-based learning: Palliative Care in Patients with Heart Failure

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 10173817

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ