เจ้าหน้าที่ศูนย์ โรคหัวใจ พิมพ์
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 05:34 น.

กีรจิต อรพิมพ์
เจ้าหน้าที่ พัสดุ ระดับ5

คณิตศาสตร์ เบิกขุนทด
เจ้าหน้าที่ พัสดุ

สุภาภรณ์ ไกรรักษ์
เจ้าหน้าที่ การเงิน และบัญชี ระดับ5

สกุณา พริ้งมงคล
เจ้าหน้าที่ การเงิน และบัญชี

พีรญา ดีคำไฮ
เจ้าหน้าที่สถิติ

ต้องตา ทองประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป

ชนัญธิดา นกสกุล
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป

สุภาวดี ออมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ ธุรการ

จินดารัตน์ ซาวคำ
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป

ภูริภัทร พิมมะไฟ
เจ้าหน้าที่ธุรการ Noninvasive Cardiovascular Lab