Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การแพทย์ตติยภูมิให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร โดยคณาจารย์แพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในสาขาต่างๆซึ่งประกอบด้วย  สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจ  สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก  สาขารังสีวิทยาการตรวจภาพหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  ศูนย์โรคหัวใจมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของผู้ป่วย การวิจัย และ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและสังคม

Home
Course Overview and Who Should Attend?
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 เวลา 10:50 น.
There are no translations available.

Background

ปัจจุบัน Heart Transplant หรือการปลูกถ่ายหัวใจ เป็นการรักษามาตรฐานที่เพิ่มคุณภาพชีวิต สมรรถภาพกำลังกาย และ การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น (Improve survival) ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) ที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการอื่น สำหรับประเทศไทยมีสถาบันที่สามารถทำการปลูกถ่ายหัวใจได้เพียง 3-4 สถาบันเท่านั้น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

ปัจจุบันระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (หรือ 302 หรือ สิทธิ์สามสิบบาท) ได้ครอบคลุมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจ ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ปัญหาในปัจจุบันคือ General Practitioner, Internal Medicine Specialist, หรือแม้ Cardiologist ยังไม่ทราบ ว่ามีทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย heart failure ด้วยวิธีปลูกถ่ายหัวใจในประเทศไทย ไม่ทราบและไม่เข้าใจ ขั้นตอน วิธีการเลือก การส่งต่อ และ การดูแลผู้ป่วย ตลอดจน สิทธิ์การรักษาที่สามารถครอบคลุมการปลูกถ่ายหัวใจในปัจจุบัน

ใน ปี พ.ศ. 2560 นี้ ถือเป็น 30 ปีครบรอบการปลูกถ่ายหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และของประเทศไทย และเฉลิมฉลองครบกรอบการทำ heart transplant มากกว่า 120 ราย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมวิชาการ Chulalongkorn Heart Transplant Summit 2017 ขึ้นเพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายหัวใจ หรือ Heart Transplant ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับ Heart transplant ครั้งแรกของประเทศไทย

Course Highlights

ช่วงเช้า: ของการอบรมจะเป็น lecture คล้าย short course หรือ review เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทาง heart transplant หรือแม้ผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อนเพื่อเพิ่มพูนต่อยอดความรู้

ช่วงเที่ยง: จะมีการสัมภาษณ์ผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทยและ SEA ที่ยังมีชีิวิตอยู่ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีชีวิต 30 ปีหลัง heart transplant ซึ่งจะมีดารามาร่วมสัมภาษณ์ด้วย tentative เป็นคุณแพนเค๊ก

ช่วงบ่าย: เป็น Case Discussion Session เกี่ยวกับผู้ป่วย Heart Failure ในรูปแบบต่างๆ เหมาะกับ Cardiologist / CVT/ Medicine

Course Objectives

1. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ Current concept and current status of heart transplant in Thailandและ รวมถึง การปลูกถ่ายหัวใจร่วมกับปอด (Heart-Lung Transplant) และ การปลูกถ่ายหัวใจร่วมกับไต (Dual Heart-Kidney Transplant)

2. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Selection of heart failure candidate for heart transplantation ให้กับ adult และ pediatric cardiologist รวมถึง CVT surgeon

3. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วย heart failureในบริบท  (scenarios) ต่างๆ ได้แก่ Optimal medical therapy, devices [ICD/CRT]in heart failure, mechanical circulatory support, revascularization, surgery, palliative care, or heart transplant

4. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Indication and contraindication for heart transplant for heart failure patients

5. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Post heart transplant care and essential complications

6.เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Heart transplant evaluation and waiting list

7. เพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด การตัดและรักษาอวัยวะของผู้บริจาค (Organ Retrieval)

8. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี การปลูกถ่ายหัวใจ และ สร้างชื่อเสียงและส่งเสริมศักยภาพของสถาบันศูนย์ฝึกอบรม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 

Who Should Attend ?

  1. Cardiologist/Cardiology Fellow
  2. Internal Medicine MD./Resident
  3. CVT MD./Resident
  4. Pediatric Cardiologist/Fellow
  5. พยาบาล และ ผู้สนใจอื่นๆ

 

 

สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคหัวใจฯ

Scientific Meetings and Academic Calendar

 

 

บริจาค

บริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (กรุณาคลิ๊กที่นี่)

Statistics

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7820370

การส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วย

บทความศูนย์โรคหัวใจ