Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Grand Opening : Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV
There are no translations available.

Grand Opening Video

Heart Failure Clinic Preceptorship Program IV

C-HF 2018 Congress: Chulalongkorn Heart Failure Congress 2018
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 04:39 น.
There are no translations available.

Chulalongkorn Heart Failure Congress 2018

พฤหัส -ศุกร์ -เสาร์  ที่ 1-2-3 กุมภาพันธ์ 2561

ห้องประชุม 370 และ 200 ตึกภูมิสิริฯชั้น 12 และ 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561...ปิดลงทะเบียน 26 มกราคม พ.ศ. 2561