ข้อมูลจำเป็น *  
คำนำหน้าชื่อ* :
ชื่อ* :
นามสกุล* :
อาชีพ* : Cardiologist
Radiologist
อื่นๆ 
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล* :
โทรศัพท์มือถือ* :
E-mail * :
    yourmail@email.com
ประสบการณ์ในด้านMRI (ปี) :   ปี
ประสบการณ์ในด้าน Cardiac MRI (ปี) :   ปี
วันที่ต้องการเข้าอบรม * : 11th October 2018
12th October 2018