Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home Specialties and Services Adult Cardiology
Cardiac computed tomography (cardiac CT) PDF Print E-mail
Sunday, 25 December 2011 15:17

What is the Cardiac CT?

Cardiac computed tomography (cardiac CT), is a painless test that uses an x-ray machine to take clear, detailed pictures of the heart.  During a cardiac CT scan, an x-ray machine will move around your body in a circle. The machine will take a picture of each part of your heart. A computer will put the pictures together to make a three-dimensional (3D) picture of the whole heart.  Sometimes an iodine-based dye (contrast dye) is injected into one of your veins during the scan. The contrast dye travels through your blood vessels, which helps highlight them on the x-ray pictures.  Since an x-ray machine is used, cardiac CT involves radiation. Although the amount of radiation used is considered small. The new cardiac CT methods are available that reduce the amount of radiation used for this test.

The following 3 parameters are studied

1.   Calcium scoring

2.   Coronary artery assessment

3.   Functional assessment ( wall motion and ejection fraction)

 

 

Indications for cardiac CT

The applications of cardiac CT include the following:

o   Detection of coronary artery diseases such as coronary artery occlusion, anomaly or aneurysms

o   Characterization of cardiac mass/tumor

o   Diagnosis of pericardial diseases

o   Diagnosis of congenital heart disease

o   Coronary vein mapping

o   Characterization of native and prosthetic cardiac valves.

o   Evaluation coronary artery post-bypass surgery to assess the status of bypass grafts.

 

Contraindication for cardiac CT

o   Chronic kidney disease: Iodinated intravenous contrast is used and may worsen kidney function. For all diabetics and any patient 65 or older, the lab requires an evaluation of renal function (creatinine) within three months of performing the cardiac CT. Patients with renal insufficiency should be prescribed a renal-protective agent (e.g. intravenous normal saline).

o   Patient is currently in irregular or rapid heart rate particularly over 75 beats per minute

o   Patients allergic to iodinated intravenous contrast

o   Pregnancy

 

Are there any dangers of dye injection?

0.5% percent of patients may get nausea and redness of the skin. Though severe reactions are known, these are very rare and uncommon.

 

What would you expect before Cardiac CT examination?

o   4 hours fasting before the procedure

o   Stabilization of heart rate with a beta-blocker

o   Getting all old cardiac related information

 

What would I experience during Cardiac CT examination?

Once the heart rate is stabilized

o   A vein is cannulated

o   Breathing instructions are given so that the patient can hold his/her breath for around 12 seconds

o   A calcium scoring study is performed

o   The “dye” is injected and the angiogram study is performed. The angiogram time is 10-12 seconds.

o   The entire procedure takes between 15–60 minutes depending on the heart rate.

 

What would you expect after the Cardiac CT examination?

o   After examination you are allow to drink regular water or any kind of food

o   Any abnormal symptom occur after the examination please kindly contact  cardiac MRI center

 

Our Service:

Operating days and hours

Office hours:  Mon - Fri 08.00-16.00

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 6663050

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters