Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

Home Patients & Visitors Faculty:C-HF 2017
Faculty:C-HF 2017

Ass. Prof. Melana Yusefpolskaya, MD.

New York-Presbyterian Hospital, Columbia University, USA

นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ

นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

นพ. เดโช จักราพานิชกุล

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

ภญ. ธศิกานต์ แช่มช้อย

ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

ภาวิณี นาควิโรจน์ RN

นพ. รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล

นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์ RN

นพ. วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

นพ. วศิน พุทธารี

นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

นพ. วิชัย เส้นทอง

พญ. ศริญญา ภูวนันท์

พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

พญ. ศิริพร อธิสกุล

นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์

พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

นพ. สิทธิพงษ์ คงอิ้ว

นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

สุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล

นพ.สาธิต เจนวณิชสถาพร

นพ. เสรี สิงหถนัดกิจ

นพ. อดิศัย บัวคำศรี

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

เอมอร ภูริพันธ์ RN

 

Course Director:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์

Course Co-Directors:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

อาจารย์นายแพทย์ วศิน พุทธารี

อาจารย์นายแพทย์ สราวุฒิ สิวโมกษธรรม

อาจารย์นายแพทย์ เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Location and Direction

Location and Direction

Statistics

Content View Hits : 10153192

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters