Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

ใจถึงใจ ปี 2 : ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย

24 พฤศจิกายน พศ. 2560  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานใจถึงใจ ปี 2  (Heart Failure Patient Appreciation day) หรือ ค่ายผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแห่งแรกของประเทศไทย ณ ตึกภูมิสิริชั้น 13

ภายในงานมีการสอนการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและการออกกำลังกายในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  พญ. วิภาวี ฉินเจนประดิษฐ์  เสวนาภาวะหัวใจล้มเหลวโดย นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  และ การทำอาหารโซเดี่ยมต่ำจากเชฟชื่อดัง เชฟฮูโต๋ และมีพิธีกรชื่อดัง คุณตุ้ยตุ่ย พุทธชาด พงษ์สุชาติ คุณธัชตะวัน เกษกานดา กุลบุตรกาชาด และ คุณอวิกา ธรรมสโรช รองกุลธิดากาชาด และอดีตมิสไทยแลนด์แกรนด์สมุทรปราการ มาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานในงานดังกล่าว  บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของคลินิกผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและผู้ป่วยและญาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ และ ทีมแพทย์ (ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์)  ทีมพยาบาล (พว. ภาวิณี นาควิโรจน์ พว. ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์  พว. นพวรรณ บุญบำรุง) ทีมเภสัชกร (ภญ ธศิกาญจน์ แช่มช้อย  ภญ.  ยศยา กุศมาศ  ภก. อดิศักดิ์ วีรศักดิ์สันติ)  นักกำหนดอาหาร คุณสุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล และ เจ้าหน้าที่ (คุณจินดารัตน์ ซาวคำ และ คุณสุชีรา หงษ์แพงจิตร)  ของคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว และการสนับสนุนของหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรััตเวชสองเมือง ซึ่งได้กล่าวเปิดงานพร้อม ศ. นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยในงานมีการจัดทำต้นไม้หัวใจ ซึ่งให้ผู้ป่วยเขียนอาการภาวะหัวใจล้มเหลวบนใบไม้กระดาษซึ่งเป็นรูปหัวใจ เพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพิ่ม heart failure awareness ในประชากรไทย

Home Health Information
CHF slide upload Saturday PDF Print E-mail
Monday, 20 February 2017 09:05

เสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

MAIN ROOM ONLY

ACE-I and Beta-blockade in Heart Failure     นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

Mineralocorticoid Receptor Blockade and Digoxin นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม part 1

Mineralocorticoid Receptor Blockade and Digoxin นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม part 2

Mineralocorticoid Receptor Blockade and Digoxin นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม part 3

Mineralocorticoid Receptor Blockade and Digoxin นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม part 4

Mineralocorticoid Receptor Blockade and Digoxin นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม part 5

CRT in Heart Failure page 1-25 นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

CRT in Heart Failure page 25 -56 นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

AICD in Heart Failure  นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

Guideline Update: New Pharmacologic Treatment for HFrEF  นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

Guideline Update: Diagnosis and Taking Care of Comorbidities พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร part 1

Guideline Update: Diagnosis and Taking Care of Comorbidities พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร part 2

Guideline Update: Diagnosis and Taking Care of Comorbidities พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร part 3

Outpatient Inotrope Therapy นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ page 1-7

Outpatient Inotrope Therapy นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ page 8-13

Heart Transplantation 2017 พญ. ศริญญา ภูวนันท์

Intra-Aortic Balloon Pump นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ1 (เก่า)

Intra-Aortic Balloon Pump นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ2 (เก่า)

MCS: Intra-Aortic Balloon Pump นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ ล่าสุด แก้ไข

MCS: Bridge to Decision: Short -Term VAD and ECMO นพ. วิชัย เส้นทอง

MCS: Bridge to transplant, Destination Therapy: Long-Term VAD นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

MCS: Bridge to Recovery: Is It Real? นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

REAL LIFE CASE SCENARIOS

Real Life Case 1: ECMO to VAD to transplant นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

Real Life Case  2: Outpatient Chronic Heart Failure นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

Real Life Case  3: นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

Cardio-Oncology: Why Should We Care About? นพ. เดโช จักราพาณิชกุล  สามารถ download ได้ที่QR code ด้านล่าง

qrdecho.jpg - 26.39 Kb

Stem Cell for Heart Failure: Where Are We Now? ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อัครเสนา ณ อยุธยา

Cardiac Amyloidosis : Emerging Evaluation and Management นพ. อดิสัย บัวคำศรี

Heart Failure with Recovery EF: A Distinct Entity  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

 

 

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 5390545

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters