Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home Health Information
C-HF 2017-speaker-slide-upload PDF Print E-mail
Tuesday, 27 December 2016 01:52

ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

MAIN ROOM

AM Symposium: New Paradigm Treatment in Acute HF

Telemedicine

Managing Atrial Fibrillation in Heart Failure นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์

CRT/AICD in HF with Atrial Fibrillation นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ

KEYNOTE LECTURE: “Modern” View and Highlights of Heart Failure 2017: Melana Yuzefpolskaya, MD

Chula-HF: 2017 Report พญ. ศริญญา ภูวนันท์  นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

LUNCH SYMP I: New Paradigm Shift in Advanced Heart Failure Management: Melana Yuzefpolskaya, MD

LUNCH SYMP II: HR achieved or beta blocker dose  นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

A patient with Severe Mitral Regurgitation and Heart Failure พญ. ศริญญา ภูวนันท์

Bring Your Own Cases Case 1: วิชัย เส้นทอง Page 1-10 และ Bring Your Own Cases Case 1: วิชัย เส้นทอง Page 11-21

Bring Your Own Cases Case 2: นพ. ภาณุ ดำรงกิจชัยพร และ Completed file

Not All Heart Failure Are the Same นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

Echo Clues of Heart Failure Etiologies พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

Cardiac MRI- A New First Test for HF? นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

Dinner Symposium: Ischemia and Heart failure อ. สมนพร บุณยะรัตเวช

อ.วศิน พุทธารี


PARALLEL SESSION

A Successful Heart Failure Clinic พญ. ศริญญา ภูวนันท์

Pearls and Check List สิทธิพงษ์ คงอิ้ว

Cardiac Rehabilitation in Heart Failure page 1-20

Cardiac Rehabilitation in Heart failure Page 20-46 part 1

Cardiac Rehabilitation in Heart Failure page 20-46 part 2

6-Minute Walk Test เอมอร ภูริพันธ์ RN

Evidences of Heart Failure Education นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

C-HF Education

Setting up Heart Failure Clinic

  • รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์ นพ. วัฒนา วงษ์เทพเตียน
  • รพ. กระบี่ นพ. สิทธิพงษ์ คงอิ้ว
  • รพ. หัวใจกรุงเทพ นพ. ประดับ สุขุม

Is Patient Adequately Managed? พญ. ศริญญา ภูวนันท์

Transitioning Home นพ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ฃ

Preventing Heart Failure Re-Admission นพ. สาธิต เจนวณิชสถาพร

 

 

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 4965485

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters