Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

C-HF 2017

 

 

About C-HF 2017

Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017) เป็นงานประชุมวิชาการ ซึ่งมุ้งเน้นให้ความรู้  Update เกี่ยวกับ Heart Failure ตั้งแต่ Basic Knowledge หรือ Common Problems and Pitfalls จนถึง Challenging หรือ Advanced Heart Failure โดยเน้น Practical Points ที่ช่วยในการดูแลผู้ป่วย Heart Failure ตั้งแต่ผู้ป่วยระดับความรุนแรงน้อยจนถึงมาก

 

 

 

 

 

อนึ่งปีนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากปี 2016 ซึ่งในปี 2016 นั้น  จัดร่วมกับ Prince Mahidol Award Youth Program Conference ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Randall Staring ร่วมเป็นวิทยากรและผู้อภิปรายผู้ป่วย เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้เสียงตอบรับของการประชุม ดีมาก ปีนี้จึงจัดต่อเนื่องเป็นครั้ง (ปี) ที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า 2017 Chulalongkorn Heart Failure Congress (C-HF 2017)

C-HF 2017 Highlights

ได้รับเกียรติจาก Ass Prof.

Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology (Board Certified, Primary Specialty)

Cardiovascular Disease (Board Certified, Primary Specialty)
Internal Medicine (Board Certified)

จาก New York-Presbyterian Hospital, Columbia University, USA ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง Top 1-3 ของอเมริกาในการดูแลผู้ป่วย Heart failure ,mechanical support devices , และ heart transplant บรรยาย Lecture ใน Plenary Session และ symposium

หัวข้อของการประชุมครั้งนี้ครอบคลุมเรื่อง highlight ดังต่อไปนี้

 • Update New Guidelines in Heart Failure
 • Managing Atrial Fibrillation and Heart Failure
 • Update New Drugs in Heart Failure 2017
 • Update CIED (Cardiac Implantable Electronic Device) in Heart Failure
 • Setting up Heart Failure Clinic : A Successful Recipe
 • Multidisciplinary Care in Heart Failure
 • Decision Making in Critical Cases in Heart Failure
 • Inotrope Therapy
 • Mechanical Circulatory Support in Heart Failure: IABP, ECMO, VAD 
 • Heart Transplantation 2017
 • Diuretics and Aquaretics Therapy
 • When Kidney is not Friendly in Treating Heart Failure (Cardiorenal Syndrome)
 • Severe MR and Heart Failure
 • Cardiomyopathies: LVNC, Cardio-oncology, Stem Cell
 • Case-based Learning with the Experts

Win the Prize and Getting Free Registration/ Travel Grants

ในปีนี้เปิดโอกาสให้ Participant (ผู้ลงทะเบียน) ได้ร่วมสนุก ชิงรางวัล และ ได้ลงทะเบียนฟรี หรือได้ค่าสนับสนุนที่พักและการเดินทาง

 • Session “Heart Strong” The Heart Failure Excellence โดยนำเสนอ Model ของ Heart Failure Clinic หรือ Heart Failure Care ในแต่ละโรงพยาบาล ผู้นำเสนอจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
 • Speed Dating with Heart Failure Experts เป็นการพบปะซักถามในบรรยากาศ relax ระหว่าง คณะวิทยากร หรือ Heart Failure Expert แต่ละโต๊ะ/Station หมุนวนทุก 7 นาที โดยมีเสียงกริ่ง (เหมือน lab กริ๊ง) - Beverage and Snack Provided (กรุณาลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก main program จำนวนจำกัด)  ภาพตัวอย่างบรรยากาศ Speed dating with Expert: Click Here

Course Information:

กรุณาคลิ๊ก icons ข้างล่าง เพื่อดูรายละเอียดของการประชุม

 

 

 

 

Contact:

จินดารัตน์ ซาวคำ Phone: 02-256-5371 หรือ 090-317-7157  Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Home
ศูนย์โรคหัวใจฯ ฉลองความสำเร็จระบบดิจิตัลภาพคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย PDF Print E-mail
Sunday, 26 November 2017 08:54

ห้องปฏิบัติการการตรวจสืบค้นโรคหัวใจ ห้อง Noninvasive ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉลองความสำเร็จ ระบบดิจิตัลภาพคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram) ครบวงจร ที่แรกของประเทศไทย  ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่สอง สามารถเรียกดูวิดิโอบันทึกคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจได้ทุกคอมพิวเตอร์ในระบบของโรงพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าห้องตรวจ Noninvasive ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การตรวจ Echocardiogram เป็นการตรวจที่สำคัญมากสำหรับผู้ป่วยหัวใจเกือบทุกประเภท ปัจจุบันโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทยไม่มีระบบการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลกับระบบการเก็บภาพวิดิโอดิจิตัลของ Echocardiogram   ส่วนใหญ่หากแพทย์ต้องการทบทวนดูภาพเคลื่อนไหวมักจะต้องเดินมาดูที่ห้องตรวจ Echocardiogram หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมไว้เท่านั้น  ซึ่งจำนวนเครื่องมีจำกัดไม่สามารถลงโปรแกรมได้ทุกเครื่องเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ (license cost)

เนื่องจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประกอบกับมีการอภิปรายเคสผู้ป่วย  การเห็นหรือได้ทบทวนภาพวิดิโอคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจจะทำให้การเรียนการสอนเข้าใจมากขึ้น  นอกจานี้การราวน์หรือดูผู้ป่วยข้างเตียง หรือ การตรวจประเมินผู้ป่วย ณ คลินิกผู้ป่วยนอก บางครั้งจำเป็นต้องทบทวนหรือเห็นภาพเคลื่อนไหวมากกว่าผลซึ่งรายงานทางกระดาษหรือทางหน้าจอ ซึ่งนำไปสู่การประมวลวางแผนรักษาผู้ป่วยได้ดีกว่า ดังนั้นหากสามารถดูภาพวิดิโอคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกจุดของโรงพยาบาล จะเป็นการประหยัดเวลา (Lean) ไม่ต้องเดินย้อนไปดูที่ห้องปฏิบัติการฯ หรือ  Echocardiography Lab หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งลงโปรแกรม license ไว้ และกลับมาวางแผนการรักษากับผู้ป่วย

จึงเป็นที่มาของโครงการการเชื่อมต่อระบบการบันทึกภาพวิดิโอแบบดิจิตัลของคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจกับระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ด้วยโปรแกรมที่ใช้ชื่อว่า CEV โดยมีเจ้าหน้าที่ IT ชั้นนำของศูนย์โรคหัวใจ คุณเอกสิน สินโสมนัส เป็นผู้ดำเนินการ  นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ทำการเชื่อมต่อสำเร็จครบวงจร และปีนี้ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่สองของการพัฒนาระบบ IT การตรวจสืบค้นทางห้องปฏิบัติการโรคหัวใจ  และ ยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อความเป็นเลิศ และ การดูและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่ดียิ่งๆขึ้นสืบไป

 

 

4 ขั้นตอนง่ายๆของการดูภาพวิดิโอคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ผู้ป่วยโรงพยาบาล

1. คลิ๊ก icon สอบถามผลการตรวจทางศูนย์โรคหัวใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คลิ๊ก icon CEV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ใส่ user name และ password เพื่อเชื่อมต่อระบบ X cellera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เลือกชื่อหรือHN ผู้ป่วย หรือ วันที่การตรวจเพื่อดูภาพวิดิโอ คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 6662610

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters