Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home Cardiac MRI
Faculty:C-HF 2017 PDF Print E-mail
Sunday, 18 September 2016 07:41

Ass. Prof. Melana Yusefpolskaya, MD.

New York-Presbyterian Hospital, Columbia University, USA

นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ

นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร

นพ. เดโช จักราพานิชกุล

นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

ภญ. ธศิกานต์ แช่มช้อย

ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

ภาวิณี นาควิโรจน์ RN

นพ. รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล

นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

ลัดดาวัลย์ ไกรรักษ์ RN

นพ. วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

นพ. วศิน พุทธารี

นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

นพ. วิชัย เส้นทอง

พญ. ศริญญา ภูวนันท์

พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

พญ. ศิริพร อธิสกุล

นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์

พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

นพ. สิทธิพงษ์ คงอิ้ว

นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

สุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล

นพ.สาธิต เจนวณิชสถาพร

นพ. เสรี สิงหถนัดกิจ

นพ. อดิศัย บัวคำศรี

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

เอมอร ภูริพันธ์ RN

 

Course Director:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์

Course Co-Directors:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

อาจารย์นายแพทย์ วศิน พุทธารี

อาจารย์นายแพทย์ สราวุฒิ สิวโมกษธรรม

อาจารย์นายแพทย์ เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 5749394

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters