Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Heart Failure and Transplant ภาวะหัวใจล้มเหลวและการปลูกถ่ายหัวใจ

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เพียงพอ  ผู้ป่วยกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องประมาณ 50% จะเสียชีวิตภายใน  5 ปี  ปรัชญาการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เหนื่อย และ มีอายุยืนยาว การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถทำได้โดย การรักษาด้วยยา ซึ่งประมาณ 80% สามารถทำให้ผู้ป่วยบรรลุปรัชญาในการรักษาดังกล่าวข้างต้น หากการรักษาด้วยยาไม่ได้ผล อาจพิจารณาการรักษาในขั้นสูง ซึ่งได้แก่ การฝังเครื่องให้หัวใจบีบตัวสัมพันธ์กัน (Cardiac re synchronization therapy defibrillator (CRT-D)) หรือ เครื่องพยุงหัวใจ (หัวใจเทียมโลหะ) หรือ Ventricular assist device (VAD) หรือ การปลูกถ่ายหัวใจ  (Heart Transplantation)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 ปัจจุบัน โดย ศ. นพ. เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์  ผู้ป่วยรายแรก (นายพิชิต บุญเชิด) ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ีดี และปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงเป็นสถาบันที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจมากที่สุดในประเทศ

 

Home
Speakers and Faculty
Sunday, 14 May 2017 13:02

Invited Speakers and Panelists:

พญ. มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์

Current: Center of Advanced Lung Disease, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine
University of South Florida, USA

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Pulmonary Medicine
- Diplomate of The American Board of Critical Care Medicine
- Diplomate of The American Board of Internal Medicine

Education:
-Heart-Lung and Lung Transplant Fellowship, Stanford University,  USA
-Masters of Science in Pharmacology (Human Investigation Track, NIH K-30)
-Pulmonary & Critical Care Medicine Fellowship, Thomas Jefferson University, PA
-Internal Medicine Residency, Albert Einstein Medical Center Philadelphia, PA
- MD., Chulalongkorn University

 

นพ. โชติกร  คุณวัฒน์

Current: Cardiologist, Bumrungrad International Hospital

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Internal Medicine, 2004
- Diplomate of The American Board of Cardiovascular Disease, 2007
- Diplomate of The American Board of Clinical Cardiac Electrophysiology, 2010
- Diplomate of the Thai Subboard of Cardiology, 2012

Education:
- Cardiac Electrophysiology, Michigan State University, USA, 2004-2005
- Cardiology, Michigan State University, USA, 2005-2007
- Cardiac Electrophysiology, University of Chicago, USA, 2007-2008

Medical School:
- M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, 1997

 

นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์

Current: Assistant Professor of Surgery, Division of Cardiothoracic Surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Thoracic Surgery
- Diplomate of Thai Board of Cardio-thoracic Surgery

Education:
- Post Doctoral Fellow, University of Minnesota (1991-1993)
- Medical College of Ohio General Surgery Residency (1993-2000)
- Loyola University Medical Center Thoracic Surgery Residency (2000-2002)
- Loyola University Medical Center Lung transplantation fellowship (2002-2003)

 

พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์

Current: Division of Cardiology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Internal Medicine
- Diplomate of The American Board of Cardiovascular Disease
- Diplomate of The American Board of Clinical Cardiac Electrophysiology
- Diplomate of the Thai Subboard of Cardiology

Education:

- Electrophysiology Fellowship, Columbia University, New York, USA
- Cardiology Fellowship, Saint Vincent's Hospital, University of Massachusetts
- Internal Medicine, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, PA, U.S.A
- MD., Ramathibodi, Mahidol University

 

นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์

Current: Division of Infectious Disease, Department of Medicine, Chulalongkorn University

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Internal Medicine
- Diplomate of The American Board of Infectious Disease
- Diplomate of The American Board of Transplant Infectious Disease

Education:
- M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

 

นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

Current: Division of Cardiology, Chiangmai University

Awards:
- Dip. In Cardiology (Distinction), National Heart and Lung Institute Imperial College School of Medicine, University of London, United Kingdom
- King's scholarship

Education:
- MD., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

 

นพ. ธีรภัทร์ ยิ่งชนม์เจริญ

Current: Division of Cardiology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Board Certifications:
- Diplomate of The Thai Board of Internal Medicine
- Diplomate of The Thai Board of Cardiovascular Disease
- Certificate in Echocardiography and Heart Failure/Transplantation Fellowship

Education:

- Echocardiography and Heart Failure and Transplant Fellowship, Cleveland Clinic, USA
- Cardiology Fellowship, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
- Internal Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand
- MD., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

 

พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

Current: Division of Cardiology, Siriraj Hospital, Mahidol University

Board Certifications:
- Diplomate of The Thai Board of Internal Medicine
- Diplomate of The Thai Board of Cardiovascular Disease
- Certificate in Echocardiography and Heart Failure/Transplantation Fellowship

Education:

- Echocardiography and Heart Failure and Transplant Fellowship, Cleveland Clinic, USA
- Cardiology Fellowship, Siriraj Hospital, Mahidol University
- Internal Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
- MD., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Award:
- ทุนอานันทมหิดล

 

 

Faculty:

นพ. พัชร อ่องจริต นพ. วศิน พุทธารี พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

นพ. วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี นพ. จุล นำชัยศิริ พญ. ศริญญา ภูวนันท์ นพ. เสรี สิงหถนัดกิจ นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

นพ. สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ พว. ปรินดา แก้วนิพนธ์ พว. วินวิสาข์ ตันติกมล พว. นาตยา คำศิริ พว. กนกวรรณ ธรรมนารถสกุล พว. สุภาภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล

นพ. กิตติชัย เหลืองทวีบูญ นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Scientific Meetings and Academic Calendar

 

 

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 10169307

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters