Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home Cardiac MRI
Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging (MRI) PDF Print E-mail
Sunday, 25 December 2011 15:10

What is Cardiac MRI?

 

Magnetic resonance imaging (MRI) is a safe, noninvasive test that creates detailed pictures of your organs and tissues. "Noninvasive" means that no surgery is done and no instruments are inserted into your body.  MRI uses radio waves, magnets, and a computer to create sophisticated images of your organs and tissues. Unlike computed tomography (CT) scans and standard x rays, MRI doesn't use ionizing radiation (x-ray) or carry any risk of causing cancer.  Cardiac MRI creates pictures of your heart as it is beating, producing both still and moving pictures of your heart and major blood vessels. Doctors use cardiac MRI to get pictures of the beating heart and to look at its structure and function.  Cardiac MRI is used to diagnose a variety of cardiovascular disease such as coronary artery disease, vulvular heart disease, some type of congenital heart disease as well as peripheral arterial diseases.

 

 

Indication of the cardiac MRI

Cardiac MRI can help in the treatment of your patients with the following indications:

·        Patient who is suspected coronary artery disease and unable to undergo contrast media injection by CT.

·        Patient with known or suspected coronary artery disease who has uninterpretable EKG or is unable to exercise.

·        Patient with suspected great vessel disease or peripheral vessel disease.

·        Patient with suspected pericardial abnormalities.

·        Characterization of cardiac mass/tumor

·        Diagnosis of suspected congenital cardiac disease.

 

 

Cardiac MRI contraindications

Cardiac MRI is safe with joint replacements, coronary stents, sternal wires and most prosthetic heart valves. However, we cannot scan patients with these following conditions;

·        Patients with pacemakers, defibrillators or other implanted electronic devices.

·        Patients with prior neurosurgical clip placement.

·        Patients with deep brain stimulator or vagal nerve stimulation.

·        Patients with cochlear implantation.

·        Patients with a history of metallic implants or shrapnel.

 

What would you expect before Cardiac MRI exam?

·        You will be asked to arrive 30 minutes prior to your scheduled scan time. This will allow you to complete any necessary paperwork and discuss/prepare for your exam with the technologist and nurse.

·        You are required to be fasting (no food/drink) for 6 hours and caffeine free for 24 hours.

·        If you are pregnant please notify our staff.

·        You will be required to remove hearing aids, eyeglasses prior to scan.  It would be best to leave jewelry and other valuables at home.  All electronic devices and metal objects are forbidden to be with you while we do the MRI scanning.

·        You will be required to change into a hospital gown.

·        All make up including mascara and eye shadow must be removed.

·        The examination ordinarily takes between 30 and 60 minutes to complete.

 

What would I experience during Cardiac MRI exam?

·        The technologist will escort you into the scanner room and position you on the scanning table. Your head will be placed in a padded plastic cradle or on a pillow and the table will slide into the scanner.

·        The technologist will leave the room, but they can see you through the observation window and will communicate with you periodically during the scan through an microphone.

·        While the scanner is taking your pictures, you will hear rapidly repeating, loud noises coming from the walls of the scanner, therefore earplugs will be provided.

·        Any movement, especially of your head or back during this time will seriously blur the pictures.

·        During scanning, you should breathe quietly and normally. Some exams may require you to hold your breath for a short time.

·        If your exam was ordered with the use of contrast, a trained nurse will administer it through the IV in your arm about halfway through the exam. MRI contrast is very safe and usually does not cause any allergic reactions.

 

 

 

What would you expect after the Cardiac MRI exam?

1.  After examination you can drink regular water or any kind of food.

2.  Any abnormal symptom occur after the examination please kindly contact cardiac MRI center

 

 

Our Service:

Operating days and hours:

Mon-Fri 8.00-16.00

 

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 7095385

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters