Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

รพ.จุฬาฯ ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชูความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล พร้อมขยายองค์ความรู้สู่โรงพยาบาลทั่วไทย

วันนี้ (24 พ.ย.) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศความสำเร็จคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว ชี้ช่วยลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 70-80%ทั้งยังพบครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 45 ปี พร้อมเดินหน้าตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันให้จัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวภายในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศไทย ด้วยโครงการ “Heart Connect” จัดอบรมองค์ความรู้สำหรับการจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

ศ. นพ. วิชัย เบญจชลมาศหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการ จากผลกระทบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วโรคความดันโลหิตสูง และ กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวของคนไทยในช่วงวัยสูงอายุ รวมถึงวัยทำงานที่มักพบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จนอาจละเลยการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูง ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจนนำไปสู่ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวได้ทั้งสิ้น โดยคาดว่าจำนวน 1 ใน 5ของประชากรไทยจะมีผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแฝงอยู่ ซึ่งผู้ป่วยจำนวนกว่า 50%มักจะเสียชีวิตภายใน 5 ปี ภายหลังจากตรวจพบอาการภาวะหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวน 1 ใน 4 ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำท่วมปอดภายใน 30 วันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล และประมาณ 50% ต้องกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำภายใน 6 เดือน

ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ หัวหน้าคลินิกผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว และ หัวหน้าอนุสาขาวิชาภาวะหัวใจล้มเหลวและอายุรศาสตร์การปลูกถ่ายหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวในสังคม จึงได้จัดตั้งคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure Clinic)ขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจในการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียดและใกล้ชิด เพื่อลดอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล การเสียชีวิต พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะล้มเหลวให้แก่ผู้ป่วยด้วย 5-6ขั้นตอนการตรวจเช็คผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวของคลินิกฯ ดังนี้

Home
Speakers and Faculty
Sunday, 14 May 2017 13:02

Invited Speakers and Panelists:

พญ. มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์

Current: Center of Advanced Lung Disease, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine
University of South Florida, USA

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Pulmonary Medicine
- Diplomate of The American Board of Critical Care Medicine
- Diplomate of The American Board of Internal Medicine

Education:
-Heart-Lung and Lung Transplant Fellowship, Stanford University,  USA
-Masters of Science in Pharmacology (Human Investigation Track, NIH K-30)
-Pulmonary & Critical Care Medicine Fellowship, Thomas Jefferson University, PA
-Internal Medicine Residency, Albert Einstein Medical Center Philadelphia, PA
- MD., Chulalongkorn University

 

นพ. โชติกร  คุณวัฒน์

Current: Cardiologist, Bumrungrad International Hospital

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Internal Medicine, 2004
- Diplomate of The American Board of Cardiovascular Disease, 2007
- Diplomate of The American Board of Clinical Cardiac Electrophysiology, 2010
- Diplomate of the Thai Subboard of Cardiology, 2012

Education:
- Cardiac Electrophysiology, Michigan State University, USA, 2004-2005
- Cardiology, Michigan State University, USA, 2005-2007
- Cardiac Electrophysiology, University of Chicago, USA, 2007-2008

Medical School:
- M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand, 1997

 

นพ. ปรัญญา สากิยลักษณ์

Current: Assistant Professor of Surgery, Division of Cardiothoracic Surgery, Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Thoracic Surgery
- Diplomate of Thai Board of Cardio-thoracic Surgery

Education:
- Post Doctoral Fellow, University of Minnesota (1991-1993)
- Medical College of Ohio General Surgery Residency (1993-2000)
- Loyola University Medical Center Thoracic Surgery Residency (2000-2002)
- Loyola University Medical Center Lung transplantation fellowship (2002-2003)

 

พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์

Current: Division of Cardiology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Internal Medicine
- Diplomate of The American Board of Cardiovascular Disease
- Diplomate of The American Board of Clinical Cardiac Electrophysiology
- Diplomate of the Thai Subboard of Cardiology

Education:

- Electrophysiology Fellowship, Columbia University, New York, USA
- Cardiology Fellowship, Saint Vincent's Hospital, University of Massachusetts
- Internal Medicine, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, PA, U.S.A
- MD., Ramathibodi, Mahidol University

 

นพ. จักกพัฒน์ วนิชานันท์

Current: Division of Infectious Disease, Department of Medicine, Chulalongkorn University

Board Certifications:
- Diplomate of The American Board of Internal Medicine
- Diplomate of The American Board of Infectious Disease
- Diplomate of The American Board of Transplant Infectious Disease

Education:
- M.D., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

 

นพ. รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์

Current: Division of Cardiology, Chiangmai University

Awards:
- Dip. In Cardiology (Distinction), National Heart and Lung Institute Imperial College School of Medicine, University of London, United Kingdom
- King's scholarship

Education:
- MD., Ramathibodi Hospital, Mahidol University

 

นพ. ธีรภัทร์ ยิ่งชนม์เจริญ

Current: Division of Cardiology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

Board Certifications:
- Diplomate of The Thai Board of Internal Medicine
- Diplomate of The Thai Board of Cardiovascular Disease
- Certificate in Echocardiography and Heart Failure/Transplantation Fellowship

Education:

- Echocardiography and Heart Failure and Transplant Fellowship, Cleveland Clinic, USA
- Cardiology Fellowship, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
- Internal Medicine, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand
- MD., Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

 

พญ. ศรีสกุล จิรกาญจนากร

Current: Division of Cardiology, Siriraj Hospital, Mahidol University

Board Certifications:
- Diplomate of The Thai Board of Internal Medicine
- Diplomate of The Thai Board of Cardiovascular Disease
- Certificate in Echocardiography and Heart Failure/Transplantation Fellowship

Education:

- Echocardiography and Heart Failure and Transplant Fellowship, Cleveland Clinic, USA
- Cardiology Fellowship, Siriraj Hospital, Mahidol University
- Internal Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
- MD., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University

Award:
- ทุนอานันทมหิดล

 

 

Faculty:

นพ. พัชร อ่องจริต นพ. วศิน พุทธารี พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

นพ. วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี นพ. จุล นำชัยศิริ พญ. ศริญญา ภูวนันท์ นพ. เสรี สิงหถนัดกิจ นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ นพ. วิชัย เบญจชลมาศ

นพ. สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ พว. ปรินดา แก้วนิพนธ์ พว. วินวิสาข์ ตันติกมล พว. นาตยา คำศิริ พว. กนกวรรณ ธรรมนารถสกุล พว. สุภาภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล

นพ. กิตติชัย เหลืองทวีบูญ นพ. อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ

 

KCMH Cardiac Center Staff Login

Scientific Meetings and Academic Calendar

 

 

Donation

We provide the best service to our patients from the funding we receive. However, the high demands for medical equipments and supports mean that donations make a very important difference.

For more information please click here

Statistics

Content View Hits : 9225198

Health Promotion

KCMH Cardiac Center E- letters